Algemene beschouwingen Nieuw Links Maasgouw

maandag 12 november, 2018

Samen op weg naar een duurzaam Maasgouw’. 
De gemeente gaat, samen met partners, werken aan een duurzame ontwikkeling vanuit sociaal, ecologisch en economisch perspectief.


Onze ideale samenleving is duurzaam. Duurzaamheid is nodig om zorg te dragen voor de behoeftes van mens en natuur, nu en in de toekomst. Bij de keuzes die wij als samenleving maken, mogen financiële motieven niet leidend zijn.

Om deze duurzame samenleving te realiseren zal er veel moeten veranderen in het denken en werken. Ook wij als overheid die gewend is van binnen naar buiten te werken moet leren om van buiten naar binnen te gaan werken. Waar momenteel ieder zijn eigen discipline en eindresultaat heeft m.b.t. taken zal er van tevoren duidelijk moeten zijn welke disciplines nodig zijn om via samenwerking te komen tot één eindresultaat. Momenteel is het zo dat één vraag gerichte zaak gestart wordt en dat er tijdens de rit blijkt dat er nog meerdere disciplines erbij betrokken moeten worden. Daarbij willen de individuele disciplines hun eigen einddoel bereiken.Hierdoor vertraagt het proces, lever je geen maatwerk en zijn de burgers ontevreden.

Sociaal Wijkteam
NLM is heel tevreden met de ontwikkeling van het Sociaal Wijkteam, alle disciplines gebundeld in één team. Korte lijnen naar de burgers. Dit team werkt vanuit het Sociaal Maatschappelijk Centrum in de Spil Maasbracht en vanuit gemeenschapshuis t Leuke in Beegden. Nu blijkt dat de bezoekersaantallen teruglopen in Beegden lijkt het ons raadzaam om te onderzoeken of het verplaatsen van het Sociaal Wijkteam van de locatie Beegden naar de kern Heel een stijging van de bezoekersaantallen zou opleveren. We verzoeken dan ook om te onderzoeken of het verplaatsen van Sociaal Wijkteam van de locatie Beegden naar de kern Heel een meerwaarde zou kunnen opleveren (toename aantal bezoekers)
De veiligheid van de medewerkers op locatie Maasbracht blijft een aandachtspunt net zoals de privacy van de bezoekers. Naar onze mening is er niet goed nagedacht over de plaatsing van de balie van het Sociaal Wijkteam en het feit dat er meerdere organisaties gebruik maken van de locatie. We hopen dat hier goed naar gekeken wordt en vooral rekening wordt gehouden met de uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming en indien nodig verbeteringen aangebracht gaan worden.

Kinderarmoede
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gemeentelijke-Monitor-Sociaal-Domein/
Kinderen die in armoede leven zitten vaak niet bij een sport of andere vereniging en kunnen geen verjaardagsfeestje geven. Ook worden deze kinderen vaker gepest op school omdat ze in tweedehands of merkloze kleding rondlopen. Veel van deze gezinnen halen hun voedsel bij de voedselbank en kleren bij de kledingbank.
Sommige gemeenten gaan armoede te lijf met vernieuwende projecten zoals bijv. een voucher voor een kinderfeestje, kinderkledingdag of een zomerpretpakket.
NLM vindt dat de gemeente Maasgouw pro-actiever met het armoedebeleid moet omgaan.
Alle kinderen in armoede verdienen beter. Naar de sportclub, een nieuwe winterjas, een laptop, mee op schoolreis, en kunnen trakteren op school op hun verjaardag. Nieuw Links Maasgouw wil dat iedereen kan meedoen en niemand langs de lijn blijft staan. NLM verzoekt dan ook in samenwerking met de Kledingbank een jaarlijkse kleding dag voor kinderen te organiseren.


Huiskamer-Plus
Wij zijn van mening dat een huiskamer-plus voorziening met professionele kracht voor minimaal 1 dagdeel per week in iedere kern aanwezig zou moeten zijn. Dit omdat ouderen in hun eigen kern ontmoetingsmogelijkheden moeten worden geboden en de binding van de ouderen met hun eigen kern zeer belangrijk is. Ze willen niet met een bus naar een andere kern naar mensen die ze niet kennen. De drempel om deel te nemen is dan veel te hoog en het gevolg kan zijn vereenzaming en isolement. Dat is iets dat we zeker niet willen! 
NLM verzoekt dan ook een onderzoek te doen naar het ontwikkelen van een Huiskamer Plus-voorziening in iedere kern voor tenminste 1 ochtend in de week

Mantelzorgers
Mensen met dementie blijven langer thuis wonen. De gevolgen van dementie zijn ingrijpend en voor de mantelzorger is het belangrijk om iedere fase van dementie te herkennen, ermee om te gaan en de goede zorg te kunnen geven en regelen. Nieuw Links Maasgouw vindt dan ook dat er op dit gebied meer deskundigheid bevorderende activiteiten aangeboden moeten worden aan de betreffendemantelzorgers.

Woningbouwbeleid
Momenteel is de behoefte groter dan het aanbod voor bepaalde doelgroepen, er is een tekort aan sociale woningen voor jongeren, éénoudergezinnen, alleenstaanden, statushouders en zorgbehoevenden. Gemeente Maasgouw zegt we bouwen naar behoefte maar wat we zien is dat er grotendeels grondgebonden woningen gebouwd worden.

Er liggen veel plannen maar er wordt maar mondjesmaat gebouwd. Volgens regels en afspraken mogen we geen nieuwe woningen bouwen.

De regio en de provincie zijn een nieuwe woonvisie aan het opstellen. In de krant lezen we dat de provincie zich realiseert dat de bestaande regels het bouwen naar behoefte op slot zet. De doorbraak is dan ook dat de provincie de regels loslaat. Dit geeft een nieuwe dimensie voor de gemeente Maasgouw. We hopen dan ook dat dit zal bijdragen aan de oplossing van onze woningbouwproblematiek. 

Ook hoopt NLM dat er afspraken gemaakt gaan worden met projectontwikkelaars en woningcorporaties dat er woningen beschikbaar komen voor de diverse doelgroepen.

Hoogwaterbescherming Thorn-Wessem

NLM begrijpt dat het Waterschap bij de hoogwaterveiligheid en de Rijksoverheid bij het mogelijke retentiegebied besluiten nemen in deze kwesties, maar vindt dat de gemeente op moet komen voor de belangen van de bewoners en bedrijven in beide kernen. De gemeente zit in de stuurgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma. Wij vinden dat de gemeente, de mening van burgers en bedrijven die vertegenwoordigd zijn in diverse belangengroeperingen kan meenemen in besluitvorming. We hopen dat de kwestie kwelwater in Wessem zeer serieus genomen wordt. Immers als er een retentiegebied komt tussen Thorn en Wessem zou Wessem wel beschermd worden tegen hoogwater van de Maas maar loopt heel Wessem onder door kwelwater. Daarom willen wij geen retentiegebied tussen Thorn en Wessem. Verder is het belangrijk dat de bedrijven aan de Nautische Boulevard beschermd worden en niet buitendijks komen te liggen. Er wordt kosten noch moeite gespaard om de Nautische Boulevard te realiseren, dan kan het toch niet zo zijn dat ze buitendijks liggen en dus bij hoogwater onder water komen te staan. Ook willen wij dat de beschermde dorpsgezichten van Thorn en Wessem niet aangetast worden. Dus geen muur in Wessem. Wij gaan voor de flexibele waterkering!

Arbeidsparticipatie
Werk is veel meer dan enkel een manier om een inkomen te verdienen. Werk draagt bij aan de eigenwaarde en de zelfwaardering van mensen. Vooral ook bij mensen met een arbeidsbeperking. Op basis van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten bedraagt het quotumpercentage voor de overheid 1,93%. Gemeente Maasgouw kiest voor een detacheringsconstructie voor wat betreft de inzet van mensen met een arbeidsbeperking. NML vindt dat naast de detacheringsovereenkomsten de Gemeente Maasgouw een voorbeeldfunctie heeft en mensen ook in dienst moet nemen. 

Accountmanager burgerinitiatieven
In de begroting is voor een pilotfase van 2 jaar een uitbreiding van een fulltime accountmanager burgerinitiatieven opgenomen. Deze functie is heel erg intern gericht en daardoor verkleint het niet de afstand burger-overheid. Door intern bezig te zijn ontmoet hij vooral inwoners die initiatieven aandragen en weten hoe het moet en weinig ondersteuning nodig hebben. Gemeente Maasgouw wil juist initiatieven stimuleren en vernieuwend bezig zijn dus van buiten naar binnen dan heb je volgens NLM juist een aanjager nodig. NLM vindt dat je iemand nodig hebt die proactief de boer op gaat, die met de voeten in de klei staat en signalen kan verzamelen en vertalen en door kan leiden naar de gemeente. Omgekeerd het beleid vertalen naar de burger. Door onderzoek (waar staat je gemeente) door een andere gemeente blijkt dat de burgers de gemeente niet kunnen bereiken/vinden. NLM vindt dat juist een externe de deuren kan openen. 


Website
We hebben de website van Gemeente Maasgouw bezocht en het blijkt dat de zoekfunctie zeer bewerkelijk is. Er zijn veel muisklikken nodig voordat je de informatie vindt die je zoekt. Daarnaast wordt de informatie op meerdere pagina’s verschillend uitgelegd. De informatie is ook niet kort, bondig en op de burger gericht. Er staan zinnen in van maar liefst 34 woorden die moeilijk te begrijpen zijn. Waar we ons over verbaasden is dat in deze digitale wereld onze inwoners de aanvraagformulieren van bijv. inkomenstoeslag en gehandicaptenparkeerkaart etc.niet kunnen downloaden vanuit de website maar nog een papieren aanvraagformulier moeten ophalen in het gemeentehuis. NLM vindt dat de gemeentelijke website toegankelijker, leesbaarder en gebruiksvriendelijker moet zijnen dat de website korte en bondige informatie bevat die op de burgers gericht is. 

Gemeenschappelijke regeling Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen (MER
De belangrijkste taken m.b.t. de dienstverlening voert de MER uit namens de gemeente. De dienstverlening op het gebied van WMO, jeugdzorg, werk en inkomen, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Nu zijn er binnen de MER knelpunten waardoor de dienstverlening niet loopt zoals het hoort. Bewoners worden de dupe hiervan door bijvoorbeeld lange wachttijden etc. In deze begroting wordt reeds aangekondigd dat er weer geld bij moet komen ongeveer 250.000 – 500.000. De MER kost steeds meer geld en daarnaast heeft de gemeenteraad ook onvoldoende grip op de dienstverlening en de financiën. Wij verzoeken dan ook om de raad ieder kwartaal te informeren over de financiële ontwikkelingen met betrekking tot het (financiële) personeelsbeleid bij de MER en de interne organisatie. 

Naar de toekomst nog enkele belangrijke dossiers voor NLM:

Huisvesting verenigingen Wessem
Er is door de vorige raad gekozen om de harmoniezaal te verkopen en sportaccommodatie Wisheim af te breken. Bij de sporthal De Tump en jeugdhonk de Sprong zou een gebouw worden gerealiseerd waar alle verenigingen gebruik van kunnen maken. We zijn nu een jaar verder en er is nog niet gestart. Dit kost alleen maar geld. De harmoniezaal en Wisheim moeten up to date gehouden worden voor gebruik. NLM hoopt dan ook dat er snel begonnen kan worden met de bouw/verbouw zodat de burgers van Wessem straks kunnen beschikken over een eigentijdse accommodatie die aan alle eisen voldoet.

Fun Beach
In 2009 is er met de uitbater van Leerke Ven een erfpachtovereenkomst gesloten. De succesvolle ondernemer heeft er een waar “Fun Beach” van gemaakt. De hoge raad heeft een uitspraak gedaan en nu staat de gemeenteraad voor een keuze. 
Welke keuze maakt het college en raad? Komt er een bestemmingsplanwijziging zodat de ontwikkelingen verder kunnen gaan op Leerke Ven of maakt de gemeenteraad de keuze om het Leerke ven te laten voor wat het is nl: “dagrecreatie” en geeft de gemeenteraad de ondernemer de ruimte om zich elders binnen Maasgouw verder te ontwikkelen in een daarvoor bestemd gebied?

Fractie Nieuw Links Maasgouw
Anneke Bours en Sylvano Oosterwaal